Trinity Ag, LLC

 

 Logan

306 Main St

Logan, KS 67646

Phone: 785-689-4653